BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Arasar Samulmaran
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 25 April 2011
Pages: 413
PDF File Size: 18.55 Mb
ePub File Size: 20.8 Mb
ISBN: 303-3-65697-898-4
Downloads: 11905
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Golkis

Het binnenvaren in de Eemsmonding in de zin van letter c van lid 1 wordt in dit geval gerekend van de westelijke en zuidelijke begrenzing van de Boven Eems af. The present Convention and the Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true copies thereof to all Voorkomig of States that have signed this Convention or acceded to it. Artikel 38 Toon relaties in LiDO.

De verklaring kan door de ondertekenaars in het kader van de samenwerking waartoe zij hebben besloten worden aangevuld en door middel van verdere overeenkomsten aan de toekomstige ontwikkelingen worden aangepast, voor zover de twee ondertekenaars dit dienstig achten.

Zij zullen met name in hun havens geen erts en steenkool overslaan, die voor het nationale achterland van de andere haven bestemd zijn of daarvan, afkomstig zijn. De Secretaris-Generaal van de Organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de auditprogramma, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

Deseck, Pierre [WorldCat Identities]

Zolang er geen overeenstemming is bereikt over deze voorschriften, blijven de bestaande speciale voorschriften voor het verkeer in de Eemsmonding van kracht. Scheepsdocumenten voor de pleziervaart by Pierre Deseck Book 1 edition published in in Dutch and held by 3 WorldCat member libraries worldwide.

Het Koninkrijk der Nederlanden dient in dat geval zodanige voorzieningen te treffen dat nadelige gevolgen voor het vaarwater naar Emden worden voorkomen.

Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. On entry into force any amendment shall, for all Contracting Parties which have not objected to the amendment, replace and supersede any previous provision to which the amendment refers. Waterstaatszorg Toon relaties in LiDO. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization.

  LEY 18795 PDF

Zij doen elkaar daartoe zo snel mogelijk, uit eigen beweging of op verzoek, mededeling van die gegevens die voor de uitoefening van hun dienst van belang zijn. The Government of Israel will, so far as concerns the substance of the matter, adopt towards the Government of the State of Kuwait an attitude of complete reciprocity.

Inhoudsopgave

Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb. De grensbewakingsautoriteiten voeren een zodanige controle alleen uit indien er een verdenking van misbruik bestaat, in het bijzonder indien er verdenking bestaat dat de door een schip gevoerde vlag niet overeenstemt met de werkelijke haven van bestemming of tter vertrek.

Naar aankondigingen over uw buurt.

Deze maatregelen dienen onverwijld te worden medegedeeld aan de overeenkomstige autoriteit van de andere Verdragsluitende Partij en op haar verzoek aan een gemeenschappelijk onderzoek te worden onderworpen en eventueel te worden gewijzigd.

The see Convention shall remain open for signature until 1 June and shall thereafter remain open for accession. General Obligations Article II.

Staatsgrens Toon aanvarjng in LiDO. Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd:. Artikel 4 van het Verdrag blijft onverlet. Artikel 46 Toon relaties in LiDO.

Nederlanden, het Koninkrijk der. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Artikel 50 Toon relaties in LiDO. Geschiedenis Zij gaan daarbij enerzijds uit van de bestaande taak vann Emden als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie en als een speciale haven voor erts en steenkool van de Bondsrepubliek Duitsland, bepaligen anderzijds van de bestaande zanvaring van Delfzijl als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie, voor de provincie Groningen en de overige delen van Nederland, en achten het noodzakelijk, alle maatregelen achterwege te laten, die afbreuk zouden kunnen doen aan deze natuurlijke taakverdeling tussen beide havens en de verdere vervulling van hun functies.

If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

  KALIKA STOTRAM PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Instruments nautiques by Pierre Deseck Book 3 editions published between and in Dutch and French and held by 3 WorldCat member libraries worldwide. Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, The Government of Canada considers that the practical application of rule 10 would be complicated without realistic exceptions for fishing vessels and for vessels engaged in special operations.

Artikel 23 Toon relaties in LiDO. Adverteren Feedback Over Maxius. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both a the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

Translation of “COLREG” in English

Aan het Scheidsgerecht worden twee secretarissen toegevoegd, van wie iedere Regering er een benoemt.

De Regeringen vragen daartoe een aanbeveling van de Eemscommissie. Voor de toepassing van lid 4 van artikel 33 van het Verdrag worden personen die volgens het Duitse recht wettelijk gelijkgesteld zijn met Duitse onderdanen, als Duitse onderdanen behandeld. The Government of voorkomin Republic of Cuba considers that the application of the provisions contained in article III of the Convention is at variance with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples contained in resolution XV adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 Decemberwhich proclaims the necessity of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

Indien een Regering de door haar te benoemen assessoren niet aanvsring een maand na de in lid 3 van artikel 52 bedoelde mededeling heeft benoemd, kan de andere Regering de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken, de ontbrekende assessor en te benoemen. Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Artikel 36 Toon relaties in LiDO. U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten.